AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol. s.r.o. poskytuje 5-ročnú záruku na benzínové rotačné kosačky za podmienky, že spotrebiteľ absolvuje s kosačkou jednu povinnú servisnú prehliadku v období od 1,5 d 2 rokov od zakúpenia kosačky, v ktoromkoľvek záručnom servisnom stredisku. Ďalšou podmienkou je doloženie riadne vyplneného a predajcom potvrdeného Záručného listu a čitateľného dokladu o kúpe (blok z registračnej pokladne, alebo faktúra). V opačnom prípade je poskytnutá len zákonom stanovená 2 ročná záručná doba a spotrebiteľovi postačí doložiť len doklad o kúpe.

2. Záruka sa vzťahuje na záručné vady:

  • nesprávna činnosť výrobku v dôsledku konštrukčnej chyby
  • porucha zapríčinená vadou materiálu
  • nesprávne dielenské spracovanie, ktoré sa prejaví v záručnej dobe.

3. Spotrebiteľ si uplatňuje reklamáciu u predajcu, kde stroj kúpil alebo u ľubovoľného povereného servisného zástupcu AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol. s.r.o. 

4. Nárok na záruku zaniká:

  • uplynutím reklamačnej doby
  • pri nedodržaní pokynov na používanie a údržbu výrobku uvedenom v Návode na obsluhu
  • ak na výrobku bol vykonaný zásah osobou, ktorá nemá poverenie na takúto činnosť od AL-KO Kober Slovakia, spol. s.r.o.
  • ak vada vznikla neodstránením menšej primárnej vady, ktorú bolo možné ľahko identifikovať
  • ak vada vznikla v dôsledku použitia znečisteného, príp. výrobcom motora neschváleného benzínu alebo oleja
  • vada vznikla v dôsledku použitia prídavného zariadenia, ktoré nebolo schválené výrobcom
  • ak je výrobok používaný k zapožičiavaniu.