Upozorňujeme, že ceny v e-shope sa nezhodujú s cenami kamennej predajni. Tovar objednaný cez e-shop s osobným odberom je potrebné vyzdvihnúť s vytlačenou objednávkou.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzipredávajúcim, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ: Ing. Robert Lelkes - AGROSAM, IČO: 33 46 76 33, sídlo podnikania: Pomlejská 3, 931 01 Šamorín, 931 01 Šamorín zapísaná na Okresnom úrade Dunajská Streda, číslo živnostenského registra: 201-10455 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim– spotrebiteľom (tiež ako „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho, korešpondenčná adresa a adresa na kamennú predajňu:

Ing. Robert Lelkes – Agrosam
Gazdovský rad 41, Dom služieb
93101 Šamorín
Telefón: 031/56 77 25
www.agrosam.sk
info [at] agrosam.sk

Prevádzkové hodiny:
Po - Pi: 8:00 - 17:00 hod.
So: 8:00 - 12:00 hod.

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Banka: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.
Číslo účtu: 452548122/0200
IBAN: SK21 0200 0000 0004 5254 8122
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690
fax č.: 033/5512 656
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.2. Kupujúcim ako aj spotrebiteľom, sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.3. Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailový kontakt.

1.4. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.5. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2. Následne po odoslaní objednávky kupujúcim, bude zaslaný kupujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.3. Po overení disponibility tovaru predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „potvrdenie objednávky“). V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred záväznou akceptáciou objednávky. Pri potvrdení objednávky bude potvrdená celková cena
objednaného tovaru, adresa dodania spolu s predpokladaným termínom dodania, spôsobom doručenia tovaru.

2.4. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

2.5. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, email a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na
jeho uchovanie a ochranu,
- zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
- bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad
prostredníctvom e-mailu.
- odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3.4 Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru vo svojej kamennej predajni a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.3. Kupujúci je oprávnený objednávku stornovať do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považuje predávajúci za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, priezvisko, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky si predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.

 

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2. Tovar doručujeme prostredníctvom kuriéra spoločnosti UPS. Telefonický kontakt na dispečing UPS je č.: + 421-2-16877. Doba doručenie tovaru ktorý je skladom je 48 hodín, tovar ktorý nie je skladom dodáme do 30 dní. O uskutočnenom odoslaní tovaru bude kupujúci informovaný e-mailom alebo SMS. Kuriér vozí tovar spravidla v čase medzi 8 - 17 hod., čiže počas pracovnej doby. Sobotňajšie doručenie je za príplatok a je iba do vybraných okresných miest. Bližšie informácie poskytne predávajúci e-mailom alebo telefonicky. Objednaný tovar je možné prevziať aj osobne v predajniach predávajúceho. Možnosť pre osobný odber treba
uviesť v objednávke, aby predávajúci tovar vopred pripravil. Pri osobnom odbere kupujúci neplatí cenu prepravy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Tovar bude odoslaný (dodaný) v termíne určenom pri každom výrobku (deň objednávky sa nezapočítava do termínu odoslania až nasledujúci deň a pri objednávke prijatej cez víkend sa ráta ako prvý deň, prvý pracovný deň). Ak si zákazník objedná väčšie
množstvo tovarov budú mu doručené v jednej zásielke pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou. Informácia o dodacej lehote daného výrobku sa nachádza pri jeho obrázku v položke "Dostupnosť" a znamená: kedy je / bude na sklade.

Cena dopravy do 10kg na Slovensku:

Do 65,- EUR bez DPH ............................. 4,8,- EUR s DPH
Na dobierku ............................................ + 1,- EUR s DPH
Nad 65,- EUR bez DPH (do 20kg) .......................... zdarma
Cena dopravy do ČR – individuálne
Pri vyššej hmotnosti zásielky ako 10kg sa cena prepravy rieši individuálne.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do 3 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 3 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade,
že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.

5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.5. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného, kupujúcim používaného zariadenia.

5.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať zápis o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné. Tovar sa považuje za prevzatý v zmysle bodu 10.2. týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.8. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru odmietnuť tovar prevziať a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po
uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle bodu 10.8. týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.10. V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list pokiaľ nie je k objednanému tovaru doložený osobitný záručný list výrobcu.

5.11. Spôsoby platieb: platba na dobierku, platba bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, platba prostredníctvom platobnej karty, platba prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

6. Kúpna cena

6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny. Táto správa sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť emailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

6.5. Náklady spojené s montážou a rozvozom tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6.6. Spravidla je doprava kuriérom realizovaná prostredníctvom externej spoločnosti, v určitých prípadoch môže byť doprava realizovaná aj vlastnými prostriedkami Predávajúceho.

6.7 Všetky vyhlásené cenové akcie sú platné vždy len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

8.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8.7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

8.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.10. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený tu /kliknutím na tento odkaz sa zobrazí dokument/. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,

c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená
tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. §
623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu
o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo
svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je
predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2
písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania,
v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu
tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu
vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď,
v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však
nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na
vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu
tovaru za nový tovar.
8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej
zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca
alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo
stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na
odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a
predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci
tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie,
náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne
vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak
kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu
tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru
záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova
uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj
všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno
zamietnuť.
8.18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol
predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím
k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar
s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné
ťažkosti.
8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru
a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných
a obchodných podmienok,
b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu
tovaru do konca záručnej doby tovaru,
c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou
intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním
starostlivosti o tovar,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním
v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami
obvyklého používania tovaru,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými
udalosťami,
h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou
či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
8.21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z
nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení
reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo
donáškovej služby.
O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po
ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu
s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne
prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny
v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2
mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej expiračnej doby kontaktuje predávajúci
kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.
8.24. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu
záručnej opravy tovaru.
8.25. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená
informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej
zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť
záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
8.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia
kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim
spôsobom:
a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) predávajúci vadný tovar vymení.
8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto
reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená,
predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.
8.28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú
odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby
mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia
kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu
nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov,
alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu
vrátením kúpnej ceny za tovar.
8.29. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú
odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby
mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa
bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť
reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar
rovnakých alebo lepších technických parametrov.
8.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení
reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto
reklamačných a obchodných podmienok.
8.31. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt
jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
8.32. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt
viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
8.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil
svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto
reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok
reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého
druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
8.34. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre
subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.
9. Osobné údaje a ich ochrana
9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný
oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska
vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný
oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ,
IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
9.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj
zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v
časti "Môj účet".
9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese
uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako
dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané
predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov
kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna
zo zmluvných strán.
9.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj
súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho
osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti
predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na
ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch,
týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných
tovaroch.
9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať
a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude
získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
9.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať
osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných
podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne
spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s
osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
9.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5 týchto reklamačných
a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov
kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu
osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci
odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia
odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
9.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred
odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným
a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 0. týchto obchodných a reklamačných
podmienok,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný
tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim
a kupujúcim,
d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu
trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou
osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu
a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,
9.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi
a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym
predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si
nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru
alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
9.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
b) účel spracúvania osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v
informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
I) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
II) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní
osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho
osobné údaje na spracúvanie,
e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania
osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených
záujmov v rozsahu najmä
I)poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak
predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa
§ 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť
poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu
Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť
ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
II) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú
osobné údaje poskytnuté,
III) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
sprístupnené,
IV) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
V) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční
prenos osobných údajov,
g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.
9.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať
voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho
marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely
priameho marketingu.
9.14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať
voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g)
ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom
zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v
konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia
zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je
povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu
blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
9.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má
právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho,
ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá
výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má
právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho
vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená
osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v
lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v
prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie
oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas
existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke
kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na
zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
9.16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje
svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú
elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa
jej odoslania.
9.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať
o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
9.18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto
obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa
ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo
požiadavky.
9.19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne
písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.
9.20. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3
a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné
údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp.
okruhu príjemcov:
SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro,
Vložka č. 3215/B
Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČ DPH: SK 2023410301,IČO: 46 489
592, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel
Sro, vložka číslo 21503/S
Geis SK s.r.o. Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČ DPH: SK 2020452687, IČO: 31324428,
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,
vložka číslo 2083/S.
10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
10.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z
dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ
tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré
znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo
z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho
spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito
obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je
povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť
kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy
(stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov
uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci
povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote
14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. §
7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej
len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia
tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní
elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne
splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na
diaľku.
10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným
spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu
potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená
tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia
tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného
dielu alebo posledného kusu,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa
prevzatia prvého dodaného tovaru.
10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred
začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
10.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom
nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na
inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných
a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak
oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň
lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Formulár na
odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu /kliknutím na tento odkaz sa zobrazí
 dokument/.
10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných
a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia
od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok,
najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru,
spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú
adresu kupujúceho.
10.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková
zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné
požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy
okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o
ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy
poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
10.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo
dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo
ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To
neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním
poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných
podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v
posledný deň lehoty.
10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej
dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
10.11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je
povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia
o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe
kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné
a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa
tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený
tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci
navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
10.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej
predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať
sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa
pri predaji na diaľku.
10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie
vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si
predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3
ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom,
aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe
vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je
používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka
v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do
pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok
predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou
cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci
nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
-predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného
na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
-predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh
alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal
rozbalil,
-poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie
začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o
tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
-predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho
kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné
uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia
a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.
10.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia
pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.
11. Alternatívne riešenie sporov
11.1.Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu
v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu
alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na takúto žiadosť
odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci –
spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu
alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a
oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom kupujúci –
spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na
ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na predávajúceho info [at] agrosam.sk Kupujúci – spotrebiteľ
pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi
kupujúcim - spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp.
súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym
riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov
môže požadovať od kupujúceho - spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia
sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr súčasne so
zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.
11.2. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len
ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže
na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej
stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania
platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť
dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci -
spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
12. Záverečné ustanovenia
12.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí
mať písomnú formu.
12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme
e-mailových správ.
12.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o
elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
12.4.Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu
uzavretím kúpnej zmluvy.
12.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil,
že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel
ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.12.2017